මෝහනය කල පසු දැරිය වෛද්‍යවරයාට කියූ දේ ඇසූ දෙමවුපියන් සිහිසුන් වෙයි

මෝහනය කල පසු දැරිය වෛද්‍යවරයාට කියූ දේ ඇසූ දෙමවුපියන් සිහිසුන් වෙයි
පවු‍ලේ බාලයා වූ ප්‍රාර්ථනා අක්කලා දෙදෙනා වගේ නොව ඇය ඉතා තැන්පත්ය.ඇය මේ වන විට පසුවන්නේ අ‍පොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සුදුසු වයසේය. මේ ඇයගේ කතාවයි
Last Update: 2018-12-05
Video Created on: 2018-12-05
Published on: