මේ ලක්ෂණ 10 ඔබේ ශරීරයෙන් නිරීක්‍ෂණය වනවානම් ඉක්මණින්ම ජලය වැඩිපුර පානය කරන්න

මේ ලක්ෂණ 10 ඔබේ ශරීරයෙන් නිරීක්‍ෂණය වනවානම් ඉක්මණින්ම ජලය වැඩිපුර පානය කරන්න
රුධිර තුල ජලය 83% ක්, පෙනහළු තුල ජලය 90% ක්, වකුගඩු සහ මාංශ පේශී තුල ජලය 73% ක් අන්තර්ගත වනවා. ශරීරය තුල අන්තර්ගත වන මෙම ජලය ප්‍රතිශතයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් දහඩිය දැමීම සහ මුත්‍රා පිට කිරීම නිසා දිනකට ශරීරයෙන් ඉවත් වනවා. මේ ආකාරයට ශරීරයෙන් ඉවත් වන ජලය නිසි ලෙස නැවතත් ශරීරයට ලබා ගැනීම ගැන ඔබ වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු වනවා.

දිනකට ජලය වීදුරු 6ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයක් පානය කිරීම සුදුසු යැයි ඔබ අසා තිබෙන්නට පුළුවන්. නමුත් බොහෝ දෙනා මෙය දිනකට ජලය වීදුරු දෙකකට සීමා කරනු ලබනවා. සාමාන්‍ය වශයෙන් පිරිමි පුද්ගලයෙක් දිනකට ජලය ලීටර තුනක් නැතිනම් ආසන්න වශයෙන් වීදුරු දොළහක්) පානය කල යුතු අතර කාන්තාවක් දිනකට ජලය ලීටර 2.2 නැතිනම් ආසන්න වශයෙන් වීදුරු නවයක් පානය කල යුතු වනවා. ඔබ නිසි පරිදි ජලය පානය නොකරනවා නම් ඒ පිළිබදව දැනුම් දීමට ශරීරය විසින් විවිධ ඉගි පල කරනවා.අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ අන්න ඒ ගැන.

Last Update: 2018-12-05
Video Created on: 2018-12-05
Published on: