[රෑ දවල් මල් රැඟුම් ගීතය] Peshala VS Aksha Derana Little Star Grand Finale season 9 FULL VIDEO 2018

[රෑ දවල් මල් රැඟුම් ගීතය] Peshala VS Aksha Derana Little Star Grand Finale season 9 FULL VIDEO 2018
දෙරණ ලිට්ල් ස්ටාර් season 9 අවසන් මහා තරඟයේ රෑ දවල් මල් හැඟුම් ගීතය පේෂල මනොජ් VS ආක්ශා චමුදි ගයන ආකාරය [full video]
#deranalittlestargrandfinale
#deranalittlestarseason9grandfinale
Last Update: 2018-12-05
Video Created on: 2018-12-05
Published on: