වයස 14ක දැරිය සමඟ අඹු සැමියන් ලෙස හැසිරුණු 26යේ තරුණයා පො,ලිසියට කියපු ඇස් උඩයන කතාව

වයස 14ක දැරිය සමඟ අඹු සැමියන් ලෙස හැසිරුණු 26යේ තරුණයා පො,ලිසියට කියපු ඇස් උඩයන කතාව
ලෝකයේ උතුම් රට ලංකාව උනත් මේ වෙද්දීනම් ලංකාව තිරිසන් රටක් වීගෙන යන බව පේනවා මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ වැඩක් ගැන වයස 14ක දැරිය සමඟ අඹු සැමියන් ලෙස හැසිරුණු 26යේ තරුණයා
Last Update: 2018-12-06
Video Created on: 2018-12-06
Published on: