" මැෂින් එක නෙවේ මට මේ මනුස්සයව බේරගන්නයි ඕන" – ampara

" මැෂින් එක නෙවේ මට මේ මනුස්සයව බේරගන්නයි ඕන" – ampara


These pictures were Downloaded from internet and used under fair usage policy. I do not own any copyright for such content

අනතුරේ වැටුන තම සේවකයාගේ ජීවිතය බේරගන්න කෝටි ගානක් වටින මුද්‍රණ යන්ත්‍රය දෙකට කැපූ අපූරු මිනිසා.

" මැෂින් එක නෙවේ මට මේ මනුස්සයව බේරගන්නයි ඕන"
Last Update: 2019-01-08
Video Created on: 2019-01-08
Published on: