බඩ අල්ලන් හිනාවෙන්න මෙන්න විහිලු(Giriraj and Priyantha Joke)