අදීප පුතා බෝ මළුවේ මල් සිංදුව කියද්දී පොඩි සාදු දුකින් බලන් හිටපු අයුරු