බිරිඳගෙන් කිරි ඉල්ලු සැමියා එය නොදුන් නිසා සැමියා කල දේ..

බිරිඳගෙන් කිරි ඉල්ලු සැමියා එය නොදුන් නිසා සැමියා කල දේ..
තම බිරිඳ සමග රාත්‍රියේ නිදාගෙන උදෑසන අවදි වූ පසු බිරිඳගෙන් කිරි ඉල්ලා නොදුන් නිසා බිරිඳට කල දේ බලන්නකෝ සැමියා.මෙන්න බලන්නකෝ කරලා තියෙන දේ.ඔබගේ අදහසත් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න.
Last Update: 2019-01-10
Video Created on: 2019-01-09
Published on: