රත්නපුර නිවසක සිදුවූ ඇග කිලිපොළා යන සිදුවීම | හොල්මන් කතා