✔ පොල් කිරි නැතුව කළුපාට චිකන් කරිය Special dark chicken curry by Apé Amma

✔ පොල් කිරි නැතුව කළුපාට චිකන් කරිය Special dark chicken curry by Apé Amma
Special dark chicken curry without coconut milk by Apé Amma
පොල් කිරි නැතුව කළුපාටට චිකන් කරිය

Last Update: 2019-02-06
Video Created on: 2019-02-06
Published on: