සත්‍ය සිදුවීමක් / එකට #කාපු #බීපු යාලුවට මෙහෙම #කරන්න කාටද පුලුවන් දෙවියනේ..!

සත්‍ය සිදුවීමක් / එකට #කාපු #බීපු යාලුවට මෙහෙම #කරන්න කාටද පුලුවන් දෙවියනේ..!
කිසිම කෙනෙක් ගැන විශ්වාස කරන්නෙ කොහොමද අප්පා ලගින්ම ඉදගෙන එකට කාල බීල මේ වගේ #දරුණු #අපරාධ කරනකොට..,

තව වීඩියෝස් බලන්න 👇
Last Update: 2019-02-13
Video Created on: 2019-02-13
Published on: