ලෝක ආදරවන්තයන්ගේ දිනයක් නිමා වෙද්දි, තම රෝගී බිරිඳව ආදරෙන් රැක බලාගන්නා සැමියෙකු කියන සංවේදී කතාව

ලෝක ආදරවන්තයන්ගේ දිනයක් නිමා වෙද්දි, තම රෝගී බිරිඳව ආදරෙන් රැක බලාගන්නා සැමියෙකු කියන සංවේදී කතාව
ලෝක ආදරවන්තයන්ගේ දිනයක් නිමා වෙද්දි, තම රෝගී බිරිඳව ආදරෙන් රැක බලාගන්නා සැමියෙකු කියන සංවේදී කතාව
Last Update: 2019-02-15
Video Created on: 2019-02-15
Published on: