වෙන්නප්පුව හැඩවූ අපූරු බෙරවාදකයා | Mapiya Wandana | 0712738311

වෙන්නප්පුව හැඩවූ අපූරු බෙරවාදකයා | Mapiya Wandana | 0712738311
පින්වත් මස්සැන්නේ විජිත ස්වාමින් වහන්සේ විසින් වෙන්නපුවේ සිදුකල උත්තම මාපිය වන්දනාව අතරතුර අපුරු බෙරවාදනයක් සමග මවුගුණ කවි ගැයූ කෞශික පුතනුවන්
Last Update: 2019-03-27
Video Created on: 2019-03-27
Published on: