ලොතරැයි අලෙවිකරුට ලක්ෂ 25ක් දුන්න කෝටිපතියා | Social Tv true story