රයිස් කුකර් එකෙන් චිකන් බුරියානි හදමු ❤ Chicken Biryani in Rice Cooker by Chammi

රයිස් කුකර් එකෙන් චිකන් බුරියානි හදමු ❤ Chicken Biryani in Rice Cooker by Chammi
Chicken Biryani in Rice Cooker රයිස් කුකර් එකෙන් චිකන් බුරියානි හදමු
තෙල් මේසහැඳි 2 කින් රසම රස චිකන් බුරියානි එකක් හරිම ඉක්මනට හදා ගන්න පුලුවන්.මේක රයිස් කුකර් එක පාවිච්චි කරල හදන ගොඩක්ම ලේසි ක්‍රමයක් ...ඔයාලත් මේ පුංචි පියවර ටික අනුගමනය කරලා බලන්නකෝ...
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
චිකන් පදම් කරන්න
01. චිකන් ග්‍රෑ 600
02. දෙහි යුෂ තේහැඳි 1/2
03. මිරිස් කුඩු තේහැඳි 1
04. කහ කුඩු තේහැඳි 1/4
05. ලුනු
06. ඉගුරු සුදුලූනු අමුමිරිස් පේස්ට් එක තේහැඳි 1
07. ගරම් මසාලා තේහැඳි 1/2
08. චිකන් මසාලා තේහැඳි 1/2
09. ගම්මිරිස් කුඩු තේහැඳි 1/2
10. මුදවපු කිරි මේසහැඳි 1
11. බටර් තේහැඳි 1
12. කොත්තමල්ලි කුඩු තේහැඳි 1/2

බත් එක හදන්න
13. බාස්මතී හාල් ග්‍රෑ 400 - රයිස් කුකර් කප් 3 ක්
14. ලුනු
15. ස්ටාර් ඇනිස් 1
16. කරාබු නැටි 4
17. එන්සාල් 4
18. කුරුදුපොතු
19. දුරු තේහැඳි 1/4

20. ලොකු රටලූනු ගෙඩි 2
21. කජු ටිකක්
22. මුද්දරස්පලම් ටිකක්
23. මින්ට් කොළ
24. කොත්තමල්ලි කොළ
25. මුදවපු කිරි මේසහැඳි 1
26. සැෆ්‍රන්
27. තෙල් මේසහැඳි 2
28. ඉගුරු සුදුලූනු අමුමිරිස් පේස්ට් එක තේහැඳි 1
29. දෙහි යුෂ තේහැඳි 1/2
30. මිරිස් කුඩු තේහැඳි 1/2
31. කහ කුඩු තේහැඳි 1/8
32. කොත්තමල්ලි කුඩු තේහැඳි 1/2
33. ගරම් මසාලා තේහැඳි 1/4
34. ගම්මිරිස් කුඩු තේහැඳි 1/8
35. රෝස වතුර බිංදු 3-4 ක්

Chicken Biryani in Rice Cooker
Ingredients
To Marinate the Chicken
01). 600g of Chicken
02). 1/2 a Tsp of Lime juice
03). 1 Tsp of Chili Powder
04). 1/4 a Tsp of Turmeric Powder
05). Some Salt
06). 1 Tsp of Ginger, Garlic and Green Chili Paste
07). 1/2 a Tsp of Garam Masala
08). 1/2 a Tsp of Chicken Masala
09). 1/2 Tsp of Pepper Powder
10). 1 Tbsp of Curd
11). 1 Tsp of Butter
12). 1/2 a Tsp of Coriander Powder

For the Rice
13). 400g of Basmati Rice
14). Some Salt
15). 1 Star anise
16). 4 Cloves
17). 4 Cardamom
18). Cinnamon Stick
19). 1/4 a Tsp of Cumin Seed

20). 2 big Onion
21). Some Cashew Nuts
22). Some Raisins
23). Some Mint Leaves
24). Some Coriander Leaves
25). 1 Tbsp of Curd
26). Some Saffron
27). 2 Tbsp of Oil
28). 1/2 a Tsp of Lime juice
29). 1 Tsp of Ginger, Garlic and Green Chili Paste
30). 1/2 a Tsp of Chili Powder
31). 1/8 a Tsp of Turmeric Powder
32). 1/2 a Tsp of Coriander Powder
33). 1/4 a Tsp of Garam Masala
34). 1/8 Tsp of Pepper Powder
35). Some Rose Water

Last Update: 2019-04-04
Video Created on: 2019-04-04
Published on: