පොල් ටොෆී වරදින්නෙ නැතුව හදමු ❤ Pol Toffee - Sri lankan sweet by Chammi Imalka

පොල් ටොෆී වරදින්නෙ නැතුව හදමු ❤ Pol Toffee - Sri lankan sweet by Chammi Imalka
Pol Toffee - Coconut Toffee - පොල් ටොෆී වරදින්නෙ නැතුව හදමු
අවුරුදු කැවිලි මේසයට රසම රස පොල් ටොෆී ඉක්මනින්ම පහසුවෙන්ම හදන්න ඔයාලත් කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකේ පියවර අනුගමනය කරන්න...
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
01. සීනි ග්‍රෑ 450 (කෝප්ප 2.25)
02. වතුර මි ලි 125 (කෝප්ප 1/2)
03. පොල් ග්‍රෑ 300
04. කිරි පිටි ග්‍රෑ 40
05. බටර් ග්‍රෑ 40
06. ෆුඩ් කලරින්
07. ලුනු තේහැඳි 1/4
08. වැනිලා තේහැඳි 1

Pol Toffee - Coconut Toffee - Sri lankan sweet
Ingredients
01). 450g of Sugar (2.25 Cups)
02). 125 ml of Water (1/2 a Cup)
03). 300g of Coconut
04). 40g of Milk Powder
05). 40g Of Butter
06). Some Food Coloring
07). 1/4 a Tsp of Salt
08). 1 Tsp of Vanilla

Last Update: 2019-04-04
Video Created on: 2019-04-04
Published on: