වැලමිට කිහිලි සහ ඉකිලි ප්‍රදේශ විනාඩියෙන් සදහටම සුදු කරගන්න ක්‍රමයක් - Whiten Dark Body Part