හමුදා නිලධාරීන්ට සපත්තු ගලවලා ඇතුල්වෙන්න කියයි - Bandarawela

හමුදා නිලධාරීන්ට සපත්තු ගලවලා ඇතුල්වෙන්න කියයි - Bandarawela
උණුසම් පුවත් දිනපතා නැරඹීමට Gossip TV යුටියුබ් චැනල් එක Subscribe කර සීනු ලකුණ ඔබන්න

Disclaimer: This is a news report. All images or Videos are using for reference purpose only.

Last Update: 2019-05-07
Video Created on: 2019-05-07
Published on: