උබලට බයේ මම කට වහන්නෙ නෑ භද්දිය හිමි මිනිස්සු ගැන කළකිරිලා mawarale bhaddiya thero

උබලට බයේ මම කට වහන්නෙ නෑ භද්දිය හිමි මිනිස්සු ගැන කළකිරිලා mawarale bhaddiya thero
mawarale bhaddiya thero

For copyright matters please contact us at: alfmidea@gmail.com

රටට වින කරන්නේ කවුද ඊට එරෙහිව භද්දිය හිමියන් පෙනී සිටින බව උන්වහන්සේ දේශණා කර සිටිනවා එසේම කිසිවෙකුගේ පැත්තක් නොගන්නා බවද උන්වහන්සේ වැඩි දුරටත් පවසා සිටිනවා

Last Update: 2019-05-22
Video Created on: 2019-05-22
Published on: