ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ සහරාන්ගේ බිරිඳ කල අලුත්ම හෙළිදරව්ව News