කටුවපිටිය බෝම්බ පිපිරීමේදී පල්ලිය තුල සිටි අය කියූ කතා.

කටුවපිටිය බෝම්බ පිපිරීමේදී පල්ලිය තුල සිටි අය කියූ කතා.
කටුවපිටිය දේවස්ථානයට එල්ලවූ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් බේරුණ පුද්ගලයින් එදින සිදුවූ දේ කිව්වෙ මෙන්න මෙහෙමයි.
Last Update: 2019-05-22
Video Created on: 2019-05-22
Published on: